KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH wraz z

OŚWIADCZENIEM O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Mając na uwadze należyte informowaenie Państwa w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pragniemy zauwazyć, że nasze działanie zostało dostosowane do najnowaszych zmian prawnych które weszły w życie w dniu 25 maja 2018r. W szczególności zmiany wywołane wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) [Dz.UZ. UE I.119, s.1 ], Szczegóły tego dotyczące określono poniżej oraz w dokumencie Polityka Ochrony Danych Osobowych Administratora.

 

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorcę pod firmą Adventure Dogs z siedzibą Goepelstr. 76d, 15234 Frankfurt (Oder), Deutschland NIP: DE 352215647 tel: 505671074 e-mail: jarand78@wp.pl

 

2.    CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy w tym przechowujemy Twoje dane osobowe:

a)      w celu zawarcia  i wykonania umowy z zakresu prowadzonych przez Nas usług zgodnie z polskimi przepisami prawa na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)      w celu zawarcia i wykonania umowy z zakresu naszych usług zgodnie z polskimi przepisami prawa na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)       w celu wykonania obowiązku prawnego w wyniku zawartej przez Ciebie z nami umowy z zakresu naszych zgodnie z polskimi przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO) w tym m.in. obowiązków wykonywanych podczas zawierania umów zgodnie z prawem polskim, obowiązków fakturowania zgodnie z prawem podatkowym oraz innych obowiązków wynikających z polskich przepisów; ;

d)      w celach analitycznych w tym min. doboru naszych klientów i optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, obsługi, obsługi reklamacyjnej co jest naszym prawnie uzadanionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO)

e)      w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)       w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g)      w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług (MARKETING BEZPOŚREDNI) oraz produktów i usług firm z nami współpracujących co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

3.    PRAWA KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ

a)      Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania z nich kopii;

b)      Przysłujuje Tobie prawo do sprostowania i poprawniania swoich danych osobowych;

c)       Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych - jeżeli uważasz, iż nie mamy prawa przetwarzać Twoich danych osobowych możesz zażądać abyśmy je usuneli;

d)      Przysługuje Tobie prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem  mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub nie chcesz żebyśmy je usuneli bo są Tobie potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; 

e)      Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od Nas w powszechnie używanym fomacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lu Twojej zgody. Masz prawo również zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrenio innemu podmiotowi.

f)       Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem, masz prawo złożyć w takiej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Pspbowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

g)      Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody na przewarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

h)      Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

         SPRZECIW MARKETINGOWY – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH W TYM CELU

          SPRZCIW Z UWAGI NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionwego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. ZOBLIGOWANY WTEDY JESTEŚ wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE w tych celach CHYBA ŻE WYKAŻEMY, ŻE PODSTAWY PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH PRAW LUB TEŻ ŻE TWOJE DANE SĄ NAM NIEZBĘDNE DO USTALENIA DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.   

 

4.    ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom z którymi współpracujemy a bez których zawarcie przez Ciebie umowy na wykonywanie Naszych usług  nie jest możlwe

 

5.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o kupna-sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnenia roszczeń z umowy o kupna-sprzedaży.

Dane kontaktowe na potrzeby marketingu bezpośrednio naszych produktów i usług przechowyjemy do czasu,aż:

a)      zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania w celu określonym powyżej,

b)      cofniesz zgodę jeśli powierzyliśmy je na podstawie Twojej zgody,

c)       sami ustaliliśmy, iż dane się zdezaktualizowały

 

6.    INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

            Podanie przez Ciebie danych, które żądamy jest wymogiem prawnym oraz warunkiem zawarcia                umowy. Jednakże podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania żądanych danych możemy odmówić zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

Szczegóły i wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności oraz w siedzibie przedsiębiorcy  Przedsiębiorcę pod firmą Adventure Dogs z siedzibą Słubice ul. Poziomkowa 6, 69-100 Słubice NIP: DE 352215647 tel: 505671074 e-mail: jarand78@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Przedsiębiorcę pod firmą Adventure Dogs z siedzibą Goepelstr. 76d, 15234 Frankfurt (Oder), Deutschland NIP: DE 352215647 tel: 505671074 e-mail: jarand78@wp.pl  oraz z innymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym min. Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz informuję, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ze względu na zawartą umowę o współpracy w zakresie ......................................................................................

 

 

 

 

.....................................                                                            ..................................................................

                (data)                                                                                                                  (czytelny podpis klienta)